IJFEA

The International Journal of Future Education and Advances (IJFEA) is a biannually e-journal of the Malaysian Association of Research and Education for Educators. IJFEA publishes research manuscripts in the field of Education. Work must be of good quality and relevant context that the Editorial Board thinks would be of interest to an international readership.

 

The International Journal of Future Education and Advances (IJFEA) merupakan majalah e-Journal bagi setiap dua tahun oleh Persatuan Penyelidikan dan Pendidikan Pelajar Malaysia. IJFEA menerbitkan naskah penyelidikan dalam bidang Pendidikan. Kerja mesti mempunyai kualiti yang baik dan konteks yang relevan yang Lembaga Editorial berpendapat akan menarik minat pembaca antarabangsa.

 

Penerbit:

Malaysia Association of Research and Education for Educators (MAsREE) /
Pertubuhan Penyelidikan dan Pendidikan Pendidik Malaysia (PPPPM)
Suite 805A, 1st Floor, Diamond Complex, Bangi Bussiness Park,
436500 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan
Malaysia.
  Emel : ijfea@masree.info

Hakcipta International Journal of Future Education and Advances (IJFEA)

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian kerja ini boleh diterbitkan semula dalam apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis dari Pertubuhan Penyelidikan dan Pendidikan Pendidik Malaysia (PPPPM) / Malaysia Association of Research and Education for Educators (MAsREE). Sebarang pertanyaan penulis boleh menguhubungi PPPPM / MAsREE melalui ijfea@masree.info.

Untuk
International Journal of Future Education and Advances (IJFEA)